ZŠ Bernolákova 5

Nový web
Počet zobrazených článkov: 14 (z celkom 14 nájdených)

Z činnosti v školskom roku 2009-2010

Žiaci prázdninovali, učitelia sa školili

Záver tohto školského roka prebiehal na našej Základnej škole, Bernolákova 5 netradične.
Z dôvodu rekonštrukcie budovy školy sa žiaci predčasne rozleteli na prázdniny, v škole sa namiesto vyučovania murovalo a učitelia zasadli do prednáškovej miestnosti na školení v rámci projektu S modernou školou do života.

Toto školenie sa realizovalo v Zamarovciach pri Trenčíne v termíne od 28. do 30. júna 2010 s pani školiteľkou Annou Gottweisovou.
Jeho základnými témami bola moderná administrácia školy v programe aScAgenda, generovanie a aktualizácia stránky Edupage a možnosti využitia produktu Edupage Premium.

Plán školenia bol koncipovaný tak, aby sa venoval najmä praktickému využitiu týchto programov.
Učitelia sa zoznámili s fungovaním elektronickej žiackej knižky, oboznámili sa s tvorbou a možnosťami využitia elektronických príprav na vyučovanie a vyskúšali si tvorbu online testov a štruktúrovaných lekcií.
Rozšírili si tiež svoje vedomosti o vedení pedagogickej dokumentácie v aScAgende, získali základné informácie o možnostiach vytvárať rozvrhy či suplovanie v tomto programe.

Trojdňové školenie prebiehalo sčasti formou prednášok spojených s prezentáciami na dataprojektore a sčasti praktickými precvičovaním prednášaných programov.
Učitelia si tak záznam zo školenia vytvárali priamo vo svojich súkromných notebookoch, aby sa k nemu mohli vrátiť pri riešení praktických problémov v bežnom využívaní tohto systému.
V novom školskom roku totiž čakajú žiakov a ich rodičov nové možnosti v oblasti informovania o dianí v škole, najmä klasifikácia žiakov prostredníctvom internetovej žiackej knižky.
Teda nielen zmodernizovaná budova, ale aj inovovaná forma virtuálnej prezentácie školy.

Peter Hrica, manažér publicity

| Autor: Mgr. Miriam Hricová | Informacn e-mailVytlai lnok
Z činnosti v školskom roku 2009-2010

Na návšteve v ľudskom tele

NaNavsteve.swf

V posledných májových dňoch (20. - 28. 5 2010) sa na našej Základnej škole Bernolákova v Holíči realizoval projekt "Na návšteve v ľudskom tele."
Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange a bol určený pre žiakov 3. a 4. ročníka, ktorí sa o učia o ľudskom tele na vyučovaní prírodovedy.

Cieľom projektu bolo využitie nových prístupov vo vyučovaní - zážitkové učenie. Deti pútavou a hravou formou získavali základné informácie o ľudskom tele, význame, stavbe a činnosti jednotlivých častí tráviacej a dýchacej sústavy.
Žiaci si získané vedomosti overovali v praxi ako priami "účastníci" cesty tráviacou a dýchacou sústavou. Stali sa "potravou" a priamo prechádzali jednotlivými časťami tráviacej sústavy a tiež to boli oni, ktorí "prinášali" kyslík do pľúc a "vymieňali" ho za oxid uhličitý.
Tým, že sa priamo zapojili do vyučovania, hravou formou získali veľké množstvo vedomostí. Mali možnosť nielen spoznať nové učivo alebo vidieť uvedené procesy, no priamo si ich vyskúšať, prežiť, precítiť.
Zároveň si opakovali zásady správnej výživy a dôsledky nesprávnych stravovacích návykov, škodlivosť fajčenia, drog a vdychovania toxických látok. Každý žiak si po absolvovaní cesty po labyrinte ľudského tela overil získané vedomosti pri vypĺňaní pracovných listov. Celý projekt si teda okrem aktívneho prístupu zo strany žiakov vyžadoval aj pomerne náročnú prípravu zo strany učiteľov.

Na projekte sa zúčastnilo sedem škôl ? súkromná ZŠ Harmónia Bratislava, Špeciálna ZŠ Holíč, ZŠ Kopčany, ZŠ Strážnická Skalica, ZŠ Školská Holíč, ZŠ Unín a ZŠ Letničie.
Spolu si púť tráviacou a dýchacou sústavou vyskúšalo okolo 300 detí.
Dúfame, že každé dieťa odchádzalo z našej školy plné zážitkov a pocitu spokojnosti z toho, že sa niečo nové naučilo a niečo zaujímavé si vyskúšalo.
Možno si v budúcom školskom roku deti vyskúšajú prechod ďalšími sústavami ľudského tela alebo sa podobnou tvorivo-zábavnou formou zamerajú na ďalšie témy či predmety.

Kolektív učiteľov I. stupňa

| Autor: Mgr. Katarína Duffková | Informacn e-mailVytlai lnok
Z činnosti v školskom roku 2009-2010

Priateľské stretnutie v Bratislave ...


Po ukončení realizácie projektu "Na návšteve v ľudskom tele" , na ktorom sa zúčastnilo okolo 200 žiakov z pozvaných škôl, aj deti našej školy vyrazili do sveta "na skusy". Žiaci 2., 3. a 4. ročníka v sprievode svojich triednych učiteliek navštívili súkromnú základnú školu Harmónia v Bratislave.
Zúčastnili sa tu priamo na výchovno-vyučovacom procese a zažili deň plný príjemných zážitkov - všeličo nové sa naučili, príjemne si zašportovali a prejavili svoju kreativitu pri výtvarných činnostiach.

Najviac nových poznatkov asi získali na hodine informatiky, kde si vytvárali vlastné aranžmány piesne "Pieseň pre tvoje uši", vyskúšali si zariaďovanie vlastnej kúpeľne a nakoniec imaginárne lietali nad svojím rodiskom.
Žiaci boli nadšení a určite sa aj dosť priučili od svojich kamarátov.
Na hodine telocviku si zasa mohli zmerať sily s bratislavskými rovesníkmi v hokejbale a zaslúžene sa tešili z výhry.
Nakoniec podnetný deň zavŕšili pri príjemnej hudbe v peknom pracovnom prostredí a vytvárali sadrové odliatky, ktoré si odniesli ako pamiatku domov.

Toto netradičné vyučovanie sa deťom páčilo, odchádzali plní dojmov a niektorí aj s kontaktmi na nových kamarátov.

| Autor: Mgr. Katarína Duffková | Informacn e-mailVytlai lnok
Z činnosti v školskom roku 2009-2010

IKT školenia pre učiteľov

V súlade s projektom S modernou školou do života, ktorého cieľom je modernizácia a inovácia obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, uskutočnili sa na našej škole dve IKT školenia pre učiteľov.
Prvé zo série školení sa konalo v stredu 29. apríla 2010. Jeho predmetom bol detský programovací jazyk Baltík 3. Cieľom tohto ikonkového detského programovacieho jazyka je jednoducho a názorne zasvätiť do tajov programovania aj tých najmenších žiakov. Preto bolo toto školenie určené pre učiteľov 1. stupňa a informatiky. Školiteľka RNDr. Jana Schreiberová všetkých zúčastnených oboznámila so základmi tohto programovacieho jazyka, pričom zdôraznila jeho hravosť (ústrednou postavou je čarodejník Baltík) a primeranú náročnosť pre deti v každom veku.

Ďalšie školenie, na ktorom sa zúčastnili všetci vyučujúci, sa konalo hneď nasledujúci deň - 30. apríla. Jeho ústrednou témou bolo využitie interaktívnej tabule pri vyučovaní všetkých predmetov.
PaedDr. Ľubica Steinerová, lektorka školenia, hneď v úvode zhrnula základné možnosti interaktívnej tabule - pracovať s počítačom priamo z tabule klikaním na premietaný obraz interaktívnym perom, písať na tabuľu, doplňovať, zvýrazňovať daný text i ukrývať jeho vybrané časti, spúšťať najrôznejšie prezentácie a pod. Pani lektorka potom prezentovala software PROMETHEAN Activstudio, ktorý má potenciál oživiť i zefektívniť výučbu takmer všetkých predmetov. Na jeho atraktivite sa podieľajú stovky nástrojov a možnosti vyhľadávania medzi mnohorakými výučbovými zdrojmi ? pozadia, obrázky, tvary, zvuky, aktivity.
Učitelia si mohli vyskúšať základné i zložitejšie prvky programu interaktívnej tabule ? nástroje pero, guma, zvýrazňovač, clona, reflektor...
V závere školiteľka zdôraznila prínos využitia tohto zariadenia pre žiaka: motivácia, rozvíjanie intelektových, funkčných a sociálnych kompetencií dieťaťa (práca s informáciami, kreativita, zručnosť vo vyžívaní IKT i vzájomná kooperácia).
Učiteľ pomocou neho môže ľahšie zapojiť žiakov do aktivít na danej hodine a v neposlednom rade i získať rešpekt vďaka efektívnemu a efektnému uplatneniu moderných technológií a postupov.

Peter Hrica, manažér publicity

| Autor: Mgr. Miriam Hricová | Informacn e-mailVytlai lnok
Z činnosti v školskom roku 2009-2010

Za odmenu v Energia parku.

Štvrtok 6. mája 2010 nebol pre viacerých žiakov našej Základnej školy na Bernolákovej ulici bežným školským dňom. Za odmenu za reprezentáciu školy v rôznych súťažiach sme sa zúčastnili na poznávacom výlete do Energia parku v rakúskom meste Bruck an der Leitha. Túto exkurziu plnú poznávacích aktivít zabezpečila firma Siemens, ktorá s našou školou spolupracuje už 5 rokov. Naša cesta pekným a celkom luxusným autobusom sa začala v ranných hodinách spred budovy susednej školy. Firma Siemens nám zabezpečila aj občerstvenie, takže cesta, ktorá trvala vyše dvoch hodín, rýchlo ubiehala. Keď sme sa dostali k veternej vrtuli, pripojil sa k nám sprievodca, ktorý nás oboznámil s fungovaním veterných elektrární. Potom nás čakalo zdolanie 270 schodov na plošinu veternej turbíny. Dalo nám to celkom zabrať, lebo vrtuľa bola v ustavičnom pohybe a schody pod našimi nohami vibrovali. Ako sme sa dozvedeli, vrtuľa nesmie byť napevno upevnená, musí mať priestor pre vychyľovanie, inak by sa zlomila. Výhľad z výšky 60 m bol však odmenou za našu námahu pri výstupe, aj keď niektorým bolo aj troška nevoľno. Autobus z tej výšky vyzeral ako väčšie pravítko na geometriu.

Náš sprievodca nám ustavične rozprával rôzne zaujímavé veci o využívaní veternej energie. Zapamätali sme si napríklad, že jedna vrtuľa zabezpečí energiu pre 1 500 domácností na rok. Alebo že hluk veternej elektrárne vôbec divým zvieratám neprekáža, ako tvrdia niektorí odporcovia tohto spôsobu vyrábania energie. Vraj niektoré zvieratká dokonca v bezprostrednej blízkosti vrtule aj spávajú.

Ďalším cieľom našej výpravy bola výhrevňa na biomasu, ktorá vraj v súčasnej dobe zásobuje teplom až tretinu mesta. Videli sme veľké množstvo kotlov s nie príliš voňavým obsahom. Pán sprievodca nám opäť poskytol zaujímavé informácie o tomto zariadení.

Našu cestu sme príjemne zavŕšili v bratislavskom ?mekáči? s osviežujúcou zmrzlinou, lebo náš výlet sprevádzalo pekné, chvíľami až horúce počasie.

(Klára Kotvanová, Nadežda Ospalíková, 7. A)


| Autor: Mgr. Ľubica Kotvanová | Informacn e-mailVytlai lnok
Z činnosti v školskom roku 2009-2010

Naši učitelia na konferencii Učíme pre životVzdelávacie aktivity našich učiteľov v oblasti nových trendov vo vyučovaní sa opäť rozšírili. Mgr. R. Studeničová (riad. školy), Mgr. H. Škápiková (zástupkyňa riad. školy), Ing. P. Škápik, Mgr. K. Štrbová a Mgr. Ľ. Kotvanová sa v dňoch 19. - 21. marca zúčastnili v Kysuckom Novom Meste na celoslovenskej konferencii učiteľov Učíme pre život 2010.

Vypočuli si na nej množstvo zaujímavých prednášok o problémoch v školstve, inovatívnych učebných postupoch, testovaní žiakov, skúsenostiach so školskou reformou, komunikácii, time manažmente a množstve ďalších tém.
V radoch prednášajúcich boli mnohé známe osobnosti, ktorých mená vopred avizovali kvalitné a podnetné prednášky.
Naši pedagógovia vysoko hodnotili napríklad prednášky o finančnej gramotnosti či o názorných pokusoch vo vyučovaní prírodných vied - aktivity v duchu myšlienky priblížiť školu čo najviac praktickému životu.
Ocenili aj prezentáciu niektorých nových učebníc samotnými autormi, rovnako ako ukážky najnovších programov využiteľných pre interaktívnu tabuľu.
Podnetné boli tiež burzy nápadov a workshopy, kde učitelia mohli načerpať inšpirácie pre svoju ďalšiu prácu.

Táto konferencia pomohla zúčastneným učiteľom spoznať ďalšie moderné metódy, učebné pomôcky a iné novinky z oblasti výchovy a vzdelávania.
Zároveň si mohli obohatiť svoje odborné skúsenosti o nové pohľady na vzdelávanie, ktorého cieľom je kvalitnejšie pripraviť žiakov pre život.

 

Peter Hrica, manažér publicity

 

asfu  eu_logo  opv
Škola podporovaná zo štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program VZDELÁVANIE, projekt -S modernou školou do života-

 

 

 


| Autor: Mgr. Studeničová Renáta | Informacn e-mailVytlai lnok
Z činnosti v školskom roku 2009-2010

Besedovali sme o olympiádeTohtoročné zimné olympijské hry si našli svojich vytrvalých divákov aj v radoch školskej mládeže.
Preto nečudo, že s radosťou privítali možnosť byť účastníkmi besedy s členom slovenskej výpravy športovcov, pánom Jozefom Hrtúsom, ktorý prijal pozvanie pani učiteľky Miriam Ravasovej.
Pán Hrtús sa ako člen realizačného tímu ženského hokeja zúčastnil na olympiáde vo Vancouveri a so žiakmi našej školy sa podelil o svoje dojmy z jej atmosféry.

V úvode besedy si pán Hrtús chcel overiť stupeň žiackych vedomostí o olympijských športoch a výsledkoch jednotlivých súťaží.
Bol evidentne spokojný a miestami aj prekvapený pohotovými odpoveďami detí. Po týchto motivačných otázkach zasa on zahrnul žiakov prívalom informácií nielen oficiálneho charakteru, ale najmä zo zákulisia ZOH ? zabezpečenie olympiády dobrovoľníkmi a policajtmi, dojmy z olympijskej dediny, voľný čas športovcov, tréningové rituály, výstroj športovcov a jeho kontrola, spôsoby stravovania účastníkov ZOH a množstvo ďalších postrehov.

Zaujímavé rozprávanie J. Hrtús doplnil premietaním foto a video záberov prostredníctvom interaktívnej tabule a rozmanitými ?rekvizitami? ? prospekty, karty na výdaj stravy a občerstvenia, akreditačný preukaz, časť dresu hokejistky i oficiálne oblečenie našich športovcov. Žiaci (i učiteľky) neodolali a aspoň na chvíľku si bundu vyskúšali.
Priestor dostali i žiacke otázky, pretože deti sa zaujímali aj o ďalšie informácie a podrobnosti: od antidopingových testov až po veľkosť olympijských hál.
Tiež ich zaujímalo, či pán Hrtús videl aj ďalších našich športovcov, najmä Kuzminovej cestu k olympijskému zlatu. Neoficiálna fotka z pretekov ich pomohla presvedčiť, že áno.

Toto zaujímavé stretnutie sa skončilo tradičnými podpismi na pamiatku a spoločným fotografovaním. Rozlúčka trvala dlho, predsa len, je to rozdiel prežívať olympiádu iba prostredníctvom televíznej obrazovky alebo si (doslova) siahnuť na predmety, ktoré doputovali až z Vancouveru a časť tej olympijskej atmosféry z nich stále dýcha. V stredu 10. marca dýchla troška aj nás.
M. Hricová

| Autor: Mgr. Miriam Hricová | Informacn e-mailVytlai lnok
Z činnosti v školskom roku 2009-2010

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9 - 2010

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) bude v školskom roku 2009/10 realizovať celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka v zmysle zákona 2145/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.
Hlavné certifikačné testovanie sa uskutoční 10. marca 2010 v ZŠ. Úlohy z matematiky budú žiaci riešiť v čase od 8.15 do 9.30 hod., zo slovenského jazyka od 9.50 do 11.10 hod.

Náhradné certifikačné testovanie sa uskutoční 30. marca 2010.
Zúčastnia sa ho len žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v hlavnom termíne. Náhradné testovanie sa bude realizovať v krajských mestách v školách, ktoré určí príslušný krajský školský úrad v spolupráci s NÚCEM-om.

Výsledky testovania budú jedným z kritérií pre prijatie uchádzačov na štúdium na strednej škole.
Želáme všetkým žiakom 9. ročníka úspešné zvládnutie toho testovania.

| Autor: Mgr. Studeničová Renáta | Informacn e-mailVytlai lnok
Z činnosti v školskom roku 2009-2010

Lyžiarsky výcvik 2010

V dňoch 31.1.-6.2.2010 sa 47 žiakov našej školy zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v krásnom prostredí Veporských vrchov.
Svoje lyžiarske schopnosti si vylepšovali na zjazdovke v Hronci a v lyžiarskom stredisku na Táľoch. Pobytom na horách sme si vylepšili nielen kondičku, ale otužovaním sme si upevnili aj svoje zdravie.
Svoje sily sme si zmerali v slalome a v jazde obratnosti.
A víťazmi sa stali:
KATEGÓRIA LYŽIARI
DIEVČATÁ CHLAPCI
1.miesto: Karolína Mišíková, Denis Bukovinský
2.miesto: Klára Kotvanová, Adam Erbert
3.miesto: Barbora Štermenská, Richard Dvorský

KATEGÓRIA NELYŽIARI
DIEVČATÁ CHLAPCI
1.miesto: Silvia Haringová, Marcel Entlich
2. miesto: Silvia Hološková, Tomáš Gúth
3. miesto: Sabina Entlichová, Sendrik Cáfal

Spokojní a krásne vymrznutí spomíname na zážitky z lyžovačky. Tešíme sa na budúci rok.

Fotogaléria


| Autor: Mgr. Studeničová Renáta | Informacn e-mailVytlai lnok
Z činnosti v školskom roku 2009-2010

Vážení rodičia a priatelia školy,

v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, môže plátca dane poukázať 2% zaplatenej dane niektorým organizáciám.
Rodičovské združenie pri I.ZŠ Bernolákova 5 v Holíči bolo pre rok 2009 zaregistrované ako občianske združenie, čím získalo zákonné právo na poukazovanie tohto príspevku.
Obraciame sa preto na Vás, ako člena nášho rodičovského združenia a rodiča žiaka tejto školy so žiadosťou, aby ste uvedené 2 % zaplatenej dane poukázali nášmu RZ.
Jedná sa o finančné prostriedky, ktoré Vám už boli odvedené na úhradu dane a v prípade, ak ich nepoukážete niektorej z príslušných organizácií, zostávajú daňovému úradu.

Z rozpočtu RZ sa zabezpečujú rôzne akcie pre žiakov školy a poukázaním príspevku na RZ vlastne prispejete i na svoje dieťa.

Za pochopenie a pomoc Vám ďakuje riaditeľstvo ZŠ, výbor RZ i Vaše deti.

Tlačivá na stiahnutie


| Autor: Mgr. Studeničová Renáta | Informacn e-mailVytlai lnok
Z činnosti v školskom roku 2009-2010

PROJEKT "S MODERNOU ŠKOLOU DO ŽIVOTA"

"Premena tradičnej školy na modernú"
Podpísaním Zmluvy o NFP dňa 19.01.2009 sa v našej škole začalo s implementáciou projektu "S modernou školou do života".
Ide o proces v časovom ohraničení približne troch rokov Cieľom tohto projektu je vytvorenie moderného učebného prostredia v našej škole (nové špecializované učebne, moderné vyučovacie pomôcky - interaktívne tabule, vizualizér, audiovizuálna technika...) a zároveň zavádzanie progresívnych a inovatívnych metód do vyučovania.
Súčasťou projektu je tiež j vypracovanie Analýzy potrieb školy s cieľom vypracovania Rozvojového programu školy a tvorba kurikula pre školský vzdelávací program.

. . . viac

| Autor: Mgr. Studeničová Renáta | Informacn e-mailVytlai lnok
Z činnosti v školskom roku 2009-2010

ZŠ Bernolákova opäť úspešná v projekte

V tomto školskom roku sme sa prihlásili k programu Školy pre budúcnosť, poriadaným Nadáciou Orange.
Úlohou bolo vypracovať projekt týkajúci sa inovatívnych metód vo vyučovaní. Náš projekt sme nazvali "Na návšteve v ľudskom tele" a pripravili sme ho pre deti 3. a 4. roč. ZŠ.

Na príprave a realizácii projektu sa zúčastňujú učiteľky I. stupňa našej školy.
Z množstva slovenských škôl, ktoré sa do programu Školy pre budúcnosť zapojili so svojimi projektmi, bolo úspešných len niekoľko a medzi nimi aj naša škola.
Cieľom projektu je pútavou a hravou formou podať základné informácie o ľudskom tele, viesť žiakov k tvorivosti a vytvárať kladný vzťah ku vzdelaniu.
Deti sa priamo zúčastnia prípravy, realizácie aj prezentácie projektu ako účastníci na potulkách po labyrinte ľudského tela.

Pretože chceme, aby sa do nášho projektu "Ľudské telo" zapojilo čo najviac žiakov, pozveme deti zo všetkých materských škôl v Holíči a tiež žiakov holíčskych a okolitých základných škôl.

Dúfame, že tento projekt prispeje k tvorivej atmosfére vo vyučovaní a deti si odnesú veľa príjemných zážitkov spolu s novými poznatkami o ľudskom tele.

| Autor: Mgr. Katarína Duffková | Informacn e-mailVytlai lnok

Slávnostné pasovanie prvákov

Vo štvrtok 8.októbra 2009 sa v holíčskom dome kultúry uskutočnilo slávnostné prijatie našich prvákov do cechu žiackeho.
Na podujatie zavítala okrem rodičov a ďalších príbuzných aj trojica členov manažmentu Mesta i predstaviteľov odborov školstva.
V uvítacom príhovore riaditeľka školy Renáta Studeničová popriala prvákom veľa úspechov v ich začínajúcom sa školskom živote a rodičom veľa síl a trpezlivosti pri výchove svojich detí.

V kultúrnom programe postupne rozozneli sálu svojimi pesničkami, básničkami i tancom.
Pásmo spevu a tanca vystriedal slávnostný sľub. Prváci spoločne sľúbili, že sa budú dobre učiť, slušne správať, poslúchať svojich učiteľov a vzorne reprezentovať svoju školu.
Aby tieto úlohy ľahšie zvládali a v škole sa im darilo, vypili elixír múdrosti, ktorým ich počastovali ich starší spolužiaci.
V slávnostnom príhovore pán primátor Zdenko Čambal zaželal prvákom veľa radosti z učenia a čo najviac najlepších známok a rodičom zasa, aby výchova ich žiackych ratolestí bola pre nich iba príjemnou povinnosťou.

Primátor sa potom ujal milej úlohy a každému z prvákov odovzdal obrázkovú knižku s venovaním. Z rúk riaditeľky si prevzali certifikát o prijatí do cechu žiakov a po pripnutí stužky sa pasovaním veľkou ceruzou stal každý z prváčikov oficiálne neoddeliteľnou súčasťou kolektívu Základnej školy na Bernolákovej.
Na záver si spoločne zaspievali hymnu prvákov a pri sladkej torte si vychutnali záverečné chvíle imatrikulačnej slávnosti, ktorá sa do ich pamäti nepochybne zapíše nezmazateľnými písmenami.


| Autor: Mgr.Ľudmila Barančicová | Informacn e-mailVytlai lnok


Základná škola
Bernolákova 5
908 51 Holíč

tel.: 034 668 2484
tel. / fax: 034 668 2485