PROJEKT „S MODERNOU ŠKOLOU DO ŽIVOTA“

„Premena tradičnej školy na modernú“

   

Podpísaním Zmluvy o NFP dňa 19.01.2009 sa v našej škole začalo s implementáciou projektu „S modernou školou do života“. Ide o proces v časovom ohraničení približne troch rokov Cieľom tohto projektu je vytvorenie moderného učebného prostredia v našej škole (nové špecializované učebne, moderné vyučovacie pomôcky – interaktívne tabule, vizualizér, audiovizuálna technika...) a zároveň zavádzanie progresívnych a inovatívnych metód do vyučovania. Súčasťou projektu je tiež j vypracovanie Analýzy potrieb školy s cieľom vypracovania Rozvojového programu školy a tvorba kurikula pre školský vzdelávací program.

 

 

ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTU

 

Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch

 

24

Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)

Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)

Hlavné aktivity

 

 

 

1.1 Analýza potrieb školy s cieľom vypracovania Rozvojového programu školy

 

01.03.2009

 

 

30.09.2009

1.2 Spolupráca inštitúcií

01.03.2009

30.9.2009

1.3 Tvorba Rozvojového programu školy

01.09.2009

28.02.2010

1.4 Tvorba realizačného plánu školy na  prechodné obdobie od začiatku projektu až po implementáciu inovácií a zmien

01.03.2009

30.11.2009

2.1 Tvorba kurikula pre Školský    vzdelávací program so špecifikáciou nových didaktických prostriedkov

 

01.09.2009

31.3.2010

2.2 Tvorba nových a inovovaných študijných a didaktických materiálov a nákup nových didaktických prostriedkov

01.05.2009

30.11.2010

2.3 Pilotovanie návrhu kurikúl

01.09.2009

31.05.2010

2.4 Tvorba definitívnej dokumentácie školy

01.05.2010

31.1.2011

2.5 Vzdelávacie aktivity pre manažment a pedagogických zamestnancov

01.04.2009

31.01.2011

Podporné aktivity

 

 

Riadenie projektu

03/2009

02/2011

Publicita a informovanosť

03/2009

02/2011

 

            Ako vyplýva z tejto tabuľky, niektoré súčasti projektu už boli zrealizované, ostatné prebiehajú v spolupráci s externými metodikmi. S nimi sú pedagógovia a manažment v neustálom kontakte a konzultujú svoje postupy.

 

Vzdelávacie aktivity pre pedagógov – školenia, semináre, kurzy

Dôležitou súčasťou projektu sú vzdelávacie aktivity pre pedagógov, ktoré sú zamerané predovšetkým na inovatívne a moderné spôsoby vyučovania s využitím progresívnych informačných a komunikačných technológií.

Holíč 16. 5. 2009

Učitelia absolvovali prvé školenie na pôde našej školy. Oboznámili sa na ňom s viacerými možnosťami ako skvalitniť a pre žiakov zatraktívniť vyučovací proces. Kľúčovými pojmami tohto školenia bolo projektové a zážitkové vyučovanie.

 

Levice, Radava 19. – 21. 6. 2009

Trojdňový vzdelávací maratón sa učiteľom začal v piatok predpoludním. V priestoroch Obchodnej akadémie v Leviciach ich už čakala lektorka a organizátorka školenia p. Danka Skladanová spolu s pracovníkmi z Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). Po krátkom úvode sa ujala slova i projektoru p. lektorka Martina Chalachánová a všetkých zaujala svojou prezentáciou spojenou s dynamickým rozprávaním o inovatívnych metódach výučby, najmä o daltonskom vyučovaní. V počítačovej učebni obchodnej akadémie sa potom učitelia venovali rozvoju svojich zručností v oblasti informačno-komunikačných technológií, pričom sa podrobnejšie venovali portálu Moderný učiteľ, na ktorom si aj vytvárali vlastné stránky – blogy.

Ďalšie aktivity sa konali v mieste ubytovania - v Penzióne Lagáň. Počas nasledujúcich dvoch dní sa striedali prednášky na tému sebavedomie, time manažment či kľúčové kompetencie žiakov. Učiteľské auditórium sa pravidelne menilo z poslucháčov na aktívnych spoluaktérov  – skúšali si antistresové cvičenia, prekonávali svoje vnútorné bloky, objavovali skrytú energiu či pátrali po svojich XS faktoroch. Precízne pripravené prednášky (P. Bero, M. Kľuvancová) sprevádzali praktické aktivity s pracovnými listami a záverečné dotazníky zaznamenávajúce spätnú väzbu. Po prednáškach vo večerných hodinách ešte učitelia manažovaní p. lektorkou Skladanovou pracovali na problematike vzdelávacieho programu školy i vlastných predmetov, vymieňali si informácie, poznatky a nápady pri tvorbe kurikula – súhrnnej informácie o vzdelávacích zámeroch v jednotlivých predmetoch.

                    

 

Hronec 16. 8. – 22. 8. 2009

Posledný dovolenkový týždeň trinásti z našich pedagógov strávili v Letnej škole moderných učiteľov v Hronci, kde si osvojovali inovatívne metódy a moderné trendy vo vyučovaní. Školenie s názvom Vzdelávanie pedagógov zamerané na rozvoj ich kľúčových kompetencií a rozvoj ich osobnosti ponúklo svojim účastníkom bohatý program plný precízne spracovaných prednášok a zaujímavých praktických cvičení. V obsahovej stránke školenia  prevládali pojmy ako kurikulum, blogy, digitálne kompetencie, prezentačné kompetencie, projektové vyučovanie, prierezové témy v ŠKVP, inovatívne metódy či timemanažment. Pedagógovia tvorili kurikulá jednotlivých predmetov, výučbové materiály pre projektové vyučovanie a naučili sa vytvárať a využívať blogy na komunikáciu s kolegami i žiakmi. Získali množstvo tipov na dobrú prezentáciu, základné poznatky o zavádzaní prierezových tém do jednotlivých predmetov, prehľad inovatívnych metód, informácie o možnostiach využitia funkcií digitálneho fotoaparátu a kamery pre potreby vyučovania. V poobedňajších hodinách si učitelia vymieňali skúsenosti v burze nápadov.

23. 10. 2009 Roadshow Nitra

Päť našich učiteliek sa  zúčastnilo v Nitre na seminári o inovatívnom vyučovaní – Roadshow Microsoft Moderný učiteľ 2009. Jeho náplňou, ako vyplýva aj z názvu, boli príspevky týkajúce sa moderných vyučovacích metód s využitím informačných a komunikačných technológií.

Okrem účasti na prednáškach sa naša škola aktívne zapojila aj do programovej skladby tohto seminára príspevkom Mgr. Andrey Zelencovej Premena vyučovacej hodiny na interaktívny zážitok. Predstavila v ňom možnosti využitia interaktívnej tabule – elektronického zariadenia, ktoré umožňuje na veľkej ploche sprostredkovať premietaný obraz z počítača alebo notebooku, pričom na nej zároveň možno pracovať klikaním interaktívnym perom (ako myšou pri počítači). Mgr. Zelencová zdôraznila prínos interaktívnej tabule pre žiaka (názornosť, zážitkovosť, aktivita...) aj pre učiteľa, ktorý si napríklad počas príprav na hodinu môže pripraviť prezentácie doma na svojom počítači a na hodinách ich premietnuť. Svoj príspevok ilustrovala na konkrétnom príklade vyučovacej hodiny anglického jazyka s témou stupňovanie prídavných mien. Interaktívnu tabuľu v nej využila vo fixačnej časti hodiny na precvičenie preberaného gramatického javu vizuálne atraktívnou, no najmä aktívnou a tvorivou formou.

Frekvencia využívania interaktívnej tabule má v našej škole vzrastajúcu tendenciu, je to jeden zo spôsobov, ako aplikovať zmeny v metódach a formách vzdelávania v súlade s modernými trendmi.